Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Kriisi- ja traumapsykoterapia

Ihminen joutuu joskus kohtaamaan odottamattomia asioita, jotka voivat ylittää hänen henkisen sietokykynsä. Kriisiterapiassa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja tasoitetaan hellävaraisesti tietä eteenpäin. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi.

Traumaattisessa kriisissä ihminen kohtaa äkkiarvaamatta epätavallisen voimakkaan tapahtuman, joka aiheuttaisi psyykkistä kärsimystä lähes kenelle tahansa. Siksi traumaattisen kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

Traumaattinen kokemus voi laukaista ihmisessä tarpeen pohtia itseään ja elämäänsä aiempaa syvällisemmin. Aiemmat kriisit, niihin liittyvät tuskalliset muistot ja lapsuudenkokemukset saattavat aktivoitua ja niiden läpikäyminen vie aikaa. Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset hyvin vakavat tai toistuvat traumaattiset tapahtumat saattavat olla tärkeitä osatekijöitä monissa mielenterveyden häiriöissä, erityisesti mielialahäiriöissä, dissosiatiivisissa häiriöissä sekä persoonallisuus- ja käytöshäiriöissä. Toisaalta traumaattisten kriisien onnistuneeseen läpikäymiseen liittyy mielenterveyden vahvistumisen ja paremman sopeutumiskyvyn saavuttamisen mahdollisuus.


Traumaattisen kriisin läpityöskentelyvaihe (traumaperäinen stressihäiriö)

Post-traumaterapia
Jos on kyse II-tyypin traumasta ja henkilö kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä, kompleksisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä tai dissosiaatiohäiriöstä, hoitona on traumapsykoterapia, joka on tavallisimmin pitkäkestoinen hoito. Hoidossa integroidaan erilaisia hoitomuotoja ja traumaterapiatekniikoita voidaan käyttää osana psykoterapiaa. Hoito voidaan jakaa neljään vaiheeseen:

1. Aloitusvaihe
Aloitusvaiheen tärkeä tehtävä on luoda turvallisuuden tunne sekä terapian ulkopuolella että terapiasuhteessa ja terapiatilanteessa. Asiakkaan täytyy tuntea, että edes jotenkin kykenee hallitsemaan sisäistä maailmaansa. Etsitään resursseja ja vahvistetaan niitä. Aikaa tähän voi kulua 5-10 istuntoa tai joskus jopa 2-3 vuotta.

2. Traumatyöskentely
Trauma kohdataan uudelleen, jolloin huomio kiinnitetään turvalliseen muistamiseen. Autetaan asiakasta rekonstruoimaan traumamateriaali siten, että siitä voidaan keskustella ja se voidaan liittää uudelleen persoonallisuuteen. Apuna voidaan käyttää traumaterapiatekniikoita.

3. Voimavaraistamisen vaihe
Henkilön omat selviytymiskeinot ja voimavarat saadaan käyttöön, luodaan uusi uskomusjärjestelmä sekä kehitetään sosiaalisia taitoja ja emotionaalista läheisyyttä. Uhrista tulee selviytyjä.

4. Arviointi, integrointi ja lopetus
Suunnataan tulevaisuuteen. Sisäinen kypsyminen ja spirituaalisuuden herääminen. Terapiaprosessi päätetään.

Tunteiden pukeminen sanoiksi
Inhibitio- ja ilmaisuteoria:
•  puhumattomuus traumasta on epäterveellistä, koska ihmisen täytyy aktiivisesti pidättäytyä puhumasta itsestään.
•  inhibitio on fysiologisesti stressaava prosessi ja se liittyy biologisiin muutoksiin
•  puhumattomuus traumasta vähentää tapahtuman organisoitumista ja ymmärretyksi tulemista.

Linkkejä:

traumapsykoterapeutit.nettisivu.org
www.traumaterapiakeskus.com


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä